نظارت

طراحی
آذر 16, 1398
اجرا
آذر 16, 1398

شرح وظایف ناظر عمران کنترل کفایت اطلاعات موجود در نقشه هاي سازه، گودبرداري و روش ها و مشخصات داده شده مصوب مرجع  صدور پروانه ساختمان براي نظارت بر عملیات اجرایی کنترل اقدامات الزامی انجام شده قبل از برچیدن ساختمان موجود  کنترل اخذ مجوزهاي لازم و مطالعه و مندرجات آن ها  کنترل بررسی وضعیت ساختمان ها و تاسیسات مجاور و تاسیسات شهري توسط سازنده  مطالعه گزارش ژئوتکنیکی و شناسایی خاك و کسب اطلاعات لازم از آن براي کنترل اجراي ساختمان  کنترل وضعیت پیاده شدن نقشه پی و انطباق آن نقشه هاي مصوب  کنترل انجام وظیفه سازنده درباره انطباق خاك محل با فرضیات مندرج در گزارش ژئوتکنیکی و شناسایی خاك  و نقشه هاي مصوب و در صورت لزوم اعلام مغایرت به مرجع صدور پروانه ساختمان کنترل صحت کارهاي سازنده (پیمانکار) در پی کنی شامل موقعیت، عمق استقرار، ابعاد، شکل، آماده کردن  کف، زه کشی پی ها کنترل صحت کارهاي سازنده (پیمانکار) در قالب بندي ها شامل موقعیت و آماده سازي، امتداد، پایداري و  مقاومت، محل قالب ها، ابعاد و فاصله بازشوها و پاکسازي نهایی آن ها کنترل صحت کارهاي سازنده (پیمانکار) در میلگردگذاري شامل تمیزي میلگردها و عاري بودن آنها از مواد زائد  نظیر رنگ و زنگ، قطر، طول، خم، وصله، پوشش، موقعیت، تعداد، پایداري، نحوه به هم بستن و حداقل فاصله آزاد میلگردها، فاصله لازم براي پوشش بتن، لقمه و خرك ها. کنترل صحت کارهاي سازنده (پیمانکار) در طرح و نحوه اختلاف بتن و نحوه حمل و نقل (شامل جدا نشدن  اجزاي بتن، زمان حمل)، ریختن و جادادن بتن (شامل درجه حرارت هوا، استفاده از وسایل مناسب، یکنواختی در بتن ریزي، عملکرد مداوم، آماده کردن سطوح تماس بتن، ارتفاع سقوط،چگونگی ریختن در قالب ها، ضخامت لایه ها، شرایط آب و هوایی) کنترل صحت کارهاي سازنده (پیمانکار) در متراکم کردن، پرداخت سطوح نهایی، نگهداري، حفاظت و عمل  آوري بتن و زمان مناسب باز کردن قالب ها دستور نمونه گیري به منظور انجام آزمایش هاي لازم درباره بتن، فولاد وسایر مصالح ساختمانی بر اساس  الزامات مقررات ملی ساختمان، اخذ نتایج آزمایش ها و بررسی آنها و تحویل آنها به مهندس ناظر هماهنگ کننده کنترل ترازهاي نهایی و انطباق آنها با نقشه ها و مشخصات مصوب  کنترل نوع فولادهاي مورد استفاده در سازه و انطباق آنها با نقشه ها و مشخصات مصوب  کنترل میل مهارها (شامل تعداد، اندازه، خم، محل، طول قسمت رزوه، فاصله نسبت به هم و نسبت به محور  ستون، پوشاندن رزوه) کنترل صفحه ستون ها (شامل ابعاد، به منظور قرار گرفتن، تراز و رقوم، محل سوراخ ها، اندازه سوراخ ها، اندازه  اتصالات، زیرسازي) کنترل نحوه ساخت ستون ها (محل ساخت ستون ها، سالم بودن نیم رخ ها، نوع و نمره صحیح آنها، مشخصات  جوش، ابعاد و فاصله تسمه ها، نوع ورق ها و ابعاد آنها، رواداري انحنا و پیچیدگی، برون محوري جان، گونیا بودن بال) کنترل نصب ستون ها (استفاده از وسایل مناسب، محل دقیق نصب، مهار کافی، تمیز بودن انتهاي ستون و کف  ستون، رعایت جزئیات اتصال، رواداري هاي تابیدگی کف ستون، گونیا بودن اتصال کف ستون، شاغولی بودن ستون، وصله ستون ها) کنترل نحوه ساخت و نصب تیرها (هندسه برش در تیر لانه زنبوري، کنترل اعوعاج، پرکردن جان تیر در محل  هاي لازم، نصب ورق هاي تقویتی لازم، کنترل نیم رخ ها، رعایت جزئیات اتصال) کنترل بادبندها (محل نیم رخ ها، صفحه اتصال، نحوه اتصال)  کنترل اجراي سقف ها (تیرها، تیرچه ها، نوع آجر یا سفال یا پلی استایرن، خیز تاق ضربی، ملات یا بتن مورد  استفاده، فاصله تیرچه ها، اتصالات تیرچه ها، مهار سقف، قالب بندي) کنترل نحوه انجام جوشکاري (دستگاه ها و لوازم مناسب، ابعاد و اندازه ها، محل جوشکاري، نحوه اجراي  جوشکاري، دستور انجام آزمایش هاي جوش حسب مورد و اخذ نتایج آزمایش ها و بررسی آنها و تحویل آنها به مهندس ناظر هماهنگ کننده) کنترل نحوه اجراي اتصالات پیچ و مهره اي (کیفیت مصالح، اندازه و محل سوراخ ها، مقدار کفایت سفت  کردن پیچ ها) کنترل قالب بندي، میلگردگذاري و بتن ریزي، متراکم کردن، پرداخت سطح روئی، حفاظت، نگهداري و عمل  آوري و نحوه اجراي بتن در تمامی بخش هاي سازه بتنی اعم از تیرها، ستون ها، اتصالات و دیوارها مانند موارد مذکور قبلی کنترل اجراي صحیح شناژها اعم از فلزي یا بتنی با لحاظ موارد پیش گفته در این شرح خدمات و محل آنها  کنترل رعایت جزئیات اجرایی دیوارهاي باربر (شامل کیفیت مصالح، راستا، عایق کاري، شاغولی بودن، نصب  درها و پنجره ها، صاف بودن سطح نهایی) کنترل رعایت جزئیات اجرایی دیوارهاي داخلی و خارجی بنا و انطباق آن با نقشه ها و مشخصات فنی به ویژه از  نظر الزامات سازه اي و لرزه اي کنترل جرئیات اجرایی پشت بام (شامل ابعاد و اندازه ها، رقوم، شیب بندي، آب روها، عایق کاري مصالح و  جزئیات اجرایی) کنترل جرئیات راه پله  کنترل محل اجراي لوله کشی ها، کانال و تاسیسات مکانیکی و برقی از نظر عدم آسیب به عناصر سازه اي  کنترل جزئیات اجرایی دودکش ها، هواکش ها و داکت ها از نظر عدم آسیب به عناصر سازه اي  کنترل محل قرارگیري چاه ها و نحوه اجراي اتصال سیستم فاضلاب به شبکه داخلی یا خارجی از نظر عدم  آسیب به عناصر سازه اي کنترل رعایت جزئیات اجراي نماي ساختمان از نظر چگونگی ارتباط نما با سازه اصلی و الزامات سازه اي  کنترل نکات فنی در محوطه سازي شامل زیرسازي، تراکم خاك محل  کنترل انطباق مصالح ساختمانی تهیه شده توسط سازنده یا صاحبکار از نظر نحوه تهیه، حمل، نگهداري،  استفاده در انطباق با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردهاي ملی ایران مستند سازي و ثبت تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان در حیطه وظیفه خود 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *